04/10/2017

HUYỀN THOẠI VỀ MỘT NGUỒN NƯỚC QUÝ GIÁ 3

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, các nhà địa chất Liên Xô và Việt Nam trong quá trình tìm kiếm và thăm dò dầu […]
04/10/2017

HUYỀN THOẠI VỀ MỘT NGUỒN NƯỚC QUÝ GIÁ 2

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, các nhà địa chất Liên Xô và Việt Nam trong quá trình tìm kiếm và thăm dò dầu […]
20/09/2017

HUYỀN THOẠI VỀ MỘT NGUỒN NƯỚC QUÝ GIÁ

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, các nhà địa chất Liên Xô và Việt Nam trong quá trình tìm kiếm và thăm dò dầu […]